โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Thursday, August 14, 2014

แจกฟรีข้อสอบติวมาตรฐาน ม .3 วิชาพระพุทธศาสนา ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบเก่า ม.3
ตัวอย่างข้อสอบ ม
.3

ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ ในสมัยโบราณ      ได้แก่ข้อใด
      ก. ประชาชน                            ข. อุบาสก
      ค. อุบาสิกา                             ง. พระมหากษัตริย์
สมาคมใดของประเทศอินเดียที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยัง      ประเทศต่างๆ
      ก. สมาคมมหาโพธิ์                    ข. สมาคมบาลีปกรณ์
      ค. สมาคมพุทธคยา                   ง. สหพันธ์พระพุทธศาสนา

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป

ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ1 comment:

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น